ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


sciencetalks:bpmn:bpmn-mashhad:about

گفتگوی علمی BPMN مشهد

BPMN چیست

BPMN یا Business Process Model and Notation مجموعه ای از نمادهای استاندارد و مورد توافق در جهان است که برای مدلسازی فرآیندهای سازمانی و ارتباطات بین آنها استفاده می شود. به نمودارهایی که با استفاده از مجموعه نماد BPMN تهیه می شود، BPD یا Business Process Diagram می گویند.

لینک های گروه

سرپرست

مهدی جلالی

09155214840

telegram: @mahdimjalali

info@bpmn.ir

مشخصات گروه

عنوان: مدلسازی فرآیندها با BPMN مشهد

کد گفتگوی علمی: st1

تاریخ تأسیس: 5/3/1397 یا 26/5/2018

سرپرست: مهدی جلالی (از تاریخ 5/3/1397 تا کنون)

می‌توانید دیدگاه بگذارید اگر وارد شده باشید.
sciencetalks/bpmn/bpmn-mashhad/about.txt · آخرین ویرایش: 2018/07/02 22:26 توسط jalali