ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


sciencetalks:bpmn:bpmn-mashhad:question:st1q2

چه استانداردهای مدلسازی دیگری برای مدلسازی فرآیندها وجود دارد؟

شرح کامل سوال: ندارد

سوال کننده: مهدی جلالی

محل: سایت

پاسخ نهایی

استانداردهای دیگری وجود دارند که در اینجا بیان می شوند:

  • مدل‌سازی فرآیندها با استفاده از Activity Diagram که یکی از مدل های مجموعه نمادهای UML می باشد.
  • مدل‌سازی توالی رویدادها با استفاده از EPC = Event Process Chain
  • مدل‌سازی فرآیندها و گردش کارها با استفاده از IDEF3
  • مدل‌سازی جریان داده با استفاده از DFD = Data Flow Diagram
  • مدل‌سازی جریان خط تولید با استفاده از OPC: Operation Process Chart

پاسخ دهنده: مهدی جلالی

می‌توانید دیدگاه بگذارید اگر وارد شده باشید.
sciencetalks/bpmn/bpmn-mashhad/question/st1q2.txt · آخرین ویرایش: 2018/05/27 02:40 توسط jalali