ابزار سایت


نوار کناری

در ScienceTalk (گفتگوی علمی) ما در مورد مباحث علمی با روش و مدلی جدید گفتگو میکنیم شما نیز میتوانید مبتنی بر این روش که یک روش مبتنی بر کار گروهی و هم آموزی می باشد گفتگوی علمی خود را در مورد بحث مورد نظر خود شروع کنید.

گفتگوی علمی چیست؟

روش عضویت در ScienceTalk

اخبار و رویدادها

روش و قوانین

حمایت کنندگان

خرید کتاب گفتگوی علمی

لیست کامل گفتگوهای علمی


sciencetalks:bpmn:bpmn-mashhad:question:start

بانک سوال گروه BPMN مشهد

در این قسمت لیست کاملی از سوال های گروه آمده است. توجه داشته باشید که سوال های گروه باید به روش مناسبی تگ گزاری شوند. به عبارتی کد گروه باید به صورت tag در قسمت سوال آمده باشد.

سوال های سطح یک

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح دو

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح سه

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح چهار

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح پنج

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح شش

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح هفت

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح هشت

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح نه

سوال های بسته شده

سوال های باز

سوال های سطح ده

سوال های بسته شده

سوال های باز

sciencetalks/bpmn/bpmn-mashhad/question/start.txt · آخرین ویرایش: 2018/07/17 01:37 توسط jalali